Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN OOHM BV

 • Begrippen
  • Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Oohm georganiseerde Workshops en retreats.
  • Algemene Voorwaarden: deze door Oohm gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Oohm, www.oohm.nl Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd te downloaden op www.oohm.nl/voorwaarden.pdf.
  • Deelnemer: degene die een yoga workshop volgt c.q. wenst te volgen bij Oohm.
  • Deposit: 50% van de retreat prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de retreat geldt.
  • Oohm Card: een 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.6.
  • Oohm BV is gevestigd op de Bekslaan 22, 2114 AR en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 24718106.
  • Lidmaatschap: een door Oohm uit te geven c.q. uitgegeven, en door een student te betalen c.q. betaald, lidmaatschap voor het volgen van yogalessen bij Oohm.
  • Losse Les: een éénmalige door een student te betalen en te volgen yogales bij Oohm, anders dan op basis van een lidmaatschap, ook te noemen “Oohm Guest”.
  • Prijs: de totale prijs van de Retreat, inclusief het voorschot.
  • Privé Les: een privé yogales bij Oohm, waarvoor de Student van tevoren een afspraak moet maken, zoals verder beschreven in artikel 3.7.
  • Private Card: een 5-privé-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.7.
  • Retreat: een door Oohm georganiseerde yoga retreat.
  • Retreat deelnemer: degene die een door Oohm georganiseerde yoga retreat volgt c.q. wenst te volgen.
  • Student: degene die (privé) yoga les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Oohm.
  • Website: de website van Oohm: www.oohm.nl.
  • Workshop: een bij Oohm te geven of gegeven yoga workshop.
 • Toepasselijkheid
  • De algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen en, voor zover van toepassing, op de Oohm Card, de Private Card en losse en privé lessen van en bij Oohm. Door deelname aan een yogales verklaart de student zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
  • Oohm kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Oohm zal eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.
 • Lidmaatschap, Oohm  Card en Private Card en Prijzen
  • Studenten kunnen yogalessen volgen op basis van een lidmaatschap, een Oohm Card of een Private Card. Tevens zijn losse lessen beschikbaar.
  • Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Oohm het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de Student heeft ontvangen.
  • Oohm geeft de volgende Lidmaatschappen en kaarten uit, ter keuze van de Student:

OOHM MEMBERSHIP

Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal yogalessen. Geldigheid: doorlopend

Duur: minimaal drie maanden

Opzegging is gratis, opzegtermijn is 30 dagen

OOHM INTRODUCTION CARD

Deze kaart geeft recht 10 Lessen, en is éénmalig aan te schaffen door nieuwe studenten.

De lessen dienen binnen 1 maand gebruikt te worden.

OOHM CARD

Deze kaart geeft recht 10 Lessen De lessen dienen binnen 3 maanden gebruikt te worden.

Studentenkorting: 10%

PRIVATE MEMBERSHIP CARD 60’

Dit lidmaatschap geeft recht op 1 privé yoga les van 60 minuten per week Geldigheid: 3 maanden

Inclusief: 10% korting op alle workshops van Oohm

PRIVATE MEMBERSHIP CARD 90’

Dit lidmaatschap geeft recht op 1 privé yogales van 90 minuten per week Geldigheid: 3 maanden

Inclusief: 10% korting op alle workshops van Oohm

  • Naast een Lidmaatschap biedt Oohm tevens de Oohm  Card aan. De Oohm  Card geeft recht op het volgen van 10 yogalessen bij Oohm. Deze kaart is drie (3) maanden geldig. Het bepaalde in artikel 8 ten aanzien van beeindiging en opschorting geldt niet voor de Oohm Card.
  • Voor het volgen van privé yogalessen biedt Oohm losse privé Lessen aan, alsmede de private card. Een losse privé Les duurt 60 of 90 minuten. De private card60’ geeft recht op het volgen van 5 privé Lessen van 60 minuten, en de private card90’ geeft recht op het volgen van 5 privé Lessen van 90 minuten bij Oohm. Deze kaart is drie maanden geldig. Het bepaalde in artikel 8 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de private card.
  • Voorafgaand aan elke yogales dient de student zich te melden bij de receptie van Oohm, ongeacht of dit een losse les, een privéles, of een les met Lidmaatschap betreft. Nadat de medewerker van Oohm de inschrijving en betaling voor de betreffende yogales heeft gecontroleerd krijgt de Student een muntje. Dit muntje dient dat voor aanvang van de yogales aan de betreffende yoga docent te worden gegeven.
  • De geldende prijzen voor Losse Lessen, de Oohm card en alle soorten Lidmaatschappen staan altijd op de Website en zijn in te zien bij de receptie van Oohm.
 • Betaling en Prijswijziging
  • Een lidmaatschap, losse en privé Les, Oohm card of private card moet voorafgaand aan de te volgen yogales betaald worden. Betaling kan worden gedaan via automatische incasso, in contanten of, indien beschikbaar, via PIN. De automatische incasso geschiedt op de eerste werkdag van de maand.
  • Oohm behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende lidmaatschappen, losse en privéles, Oohm card en private card te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van posters in de ruimten van Oohm, vermelding op de Website, en/of per e-mail.
 • Reserveren voor yogalessen
  • Voor de yogalessen bij Oohm kan vooraf een reservering worden gemaakt via de Website. Een gereserveerde yogales kan online kosteloos worden geannuleerd tot 24-uur voor aanvang van de les. Annuleringen die korter dan 24-uur van tevoren gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht. Het verschuldigde lesgeld zal automatisch van het krediet van de toepasselijke Oohm card of lidmaatschap worden afgeschreven. Indien er niet voldoende krediet op de toepasselijke Oohm card of lidmaatschap staat, zal het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht bij het eerstvolgende bezoek aan Oohm.
 • Huisregels
  • Alle studenten moeten altijd de volgende huisregels van Oohm volgen:
   • Kom fris naar de yogales. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere Studenten, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen, en geen spray deodorant in de kleedkamers te gebruiken.
   • Draag schone yoga kleding tijdens de yogalessen, waar je makkelijk in kunt bewegen.
   • Wij adviseren niet later dan 2 uur voor de yogales te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.
   • Geen schoenen in de yoga studio.
   • Oohm stelt yoga matten ter beschikking voor gebruik tijdens de yogales. De yoga mat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Student die daarvan gebruik heeft gemaakt.
   • Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden Studenten verzocht voor, tijdens en na de yogales niet te praten in de yoga studio en in de andere ruimten zachtjes te praten.
   • De (lichamelijke) integriteit van studenten dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Oohm niet getolereerd.
  • Oohm behoudt zich het recht voor Studenten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 6.1, niet naleven, de toegang tot Oohm te ontzeggen en het Lidmaatschap van de betreffende Student te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.
 • Lesrooster
  • Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Oohm behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van posters in de ruimten van Oohm, vermelding op de Website en/of per e-mail.
  • Oohm behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yoga docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.
  • Oohm is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op feestdagen de deuren te sluiten.
 • Beëindiging en opschorting lidmaatschap
  • De student kan een geldend lidmaatschap altijd beëindigen, met één maand opzegtermijn. Er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats, behoudens het bepaalde in artikel 8.2.
  • Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de student het lidmaatschap voor een periode van maximaal 6 maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Oohm en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Dit kan per email naar: hello@Oohm yoga.nl
  • De Student heeft het recht het Lidmaatschap tijdens de geldigheidsduur één (1) keer voor maximaal een maand op te schorten in verband met vakantie. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Oohm. Dit kan per email naar: hello@Oohm yoga.nl
 • Aansprakelijkheid
  • Oohm aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) bij Oohm.
  • Oohm werkt alleen met gecertificeerde yoga docenten en zorgt altijd voor yogalessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een yogales bij Oohm, aanvaardt de student dit risico op een blessure. Oohm biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
   • Consulteer een arts voordat je met yogalessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
   • Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yoga docent weten voordat je aan de yogales begint.
   • Luister naar en volg de instructies van de betreffende yoga docent.
   • Voer de yoga-oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
   • Voer geen yoga-oefeningen uit die pijnlijk zijn.
   • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
   • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
 • Persoonsgegevens
  • Oohm verzamelt persoonsgegevens van de Studenten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van uitgegeven Oohm passen. Oohm gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  • Oohm gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de studenten op de hoogte te brengen van activiteiten van Oohm en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de student geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Oohm, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: hello@oohm.nl. De Student is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Oohm gebruik kan worden gemaakt.
  • Oohm geeft de persoonsgegevens van de Studenten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
 • Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  • Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Eventuele geschillen verband houdende met de algemene voorwaarden, een lidmaatschap, Oohm Card, Private Card, dan wel het volgen van (privé) yogales(sen) bij Oohm zullen bij uitsluiting worden beslecht door een erkende mediator in Amsterdam.

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WORKSHOPS EN RETREATS VAN OOHM

 • Toepasselijkheid aanvullende voorwaarden
  • Deze aanvullende voorwaarden gelden in aanvulling op de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze aanvullende voorwaarden. Door deelname aan een workshop of retreat verklaart de deelnemer

c.q. retreat deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de algemene en de aanvullende voorwaarden.

 • Deelname workshop c.q. retreat en inschrijfgeld
  • Een deelnemer c.q. retreat deelnemer kan deelnemen aan een workshop c.q. retreat nadat deze zich vooraf bij Oohm daarvoor heeft ingeschreven en het inschrijfgeld c.q. de Prijs heeft betaald. Inschrijving kan per e-mail aan hello@oohmnl. Een plaats in de workshop c.q. retreat is gegarandeerd nadat Oohm betaling van het inschrijfgeld c.q. de voorschot heeft ontvangen.
  • Voor sommige workshop en retreats geldt een zogeheten “Early bird” tarief.

Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

 • Betaling
  • Voor deelname aan een Workshop c.q. retreat moet voorafgaand aan de te volgen Workshop c.q. retreat betaald worden. Betaling kan worden gedaan via automatische incasso, in contanten of, indien beschikbaar, via PIN.

4.3 Bij deelname aan een retreat dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande retreat te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande retreat te worden voldaan.

 • Annulering deelname Workshop
  • Tot één (1) maand voor de geplande workshop datum kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan hello@oohm.nl.
  • Tot 7 dagen voor de geplande Workshop kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld.
  • Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen 7 dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.
 • Annulering deelname retreat / annulering retreat
  • Annulering van deelname aan de geplande retreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan hello@oohm.nl.
  • Tot 60 dagen voor de geplande retreat kan de retreat deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
  • Binnen 60 dagen voor de geplande retreat kan de retreat deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Prijs in rekening wordt gebracht.
  • Indien de retreat deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de retreat, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.
  • Indien de retreat deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de retreat, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.
  • Oohm behoudt zich het recht voor de retreat te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde prijs terugbetaald.
 • Workshop rooster
  • Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. Oohm behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van posters in de ruimten van Oohm, vermelding op de website en/of per e-mail.
  • Oohm behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal reeds betaald inschrijfgeld gerestitueerd worden