Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN OOHM BV – JUNI 2023

 • Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Oohm georganiseerde Workshops en retreats.

 • Algemene Voorwaarden: deze door Oohm gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Oohm, www.oohm.nl Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd te downloaden op www.oohm.nl/voorwaarden.pdf.

 • Deelnemer: degene die een yoga workshop volgt c.q. wenst te volgen bij Oohm.

 • Bij de reservering van een retreat, wordt gelijk betaald

 • Oohm Card: een 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.6.

 • Oohm BV is gevestigd op de Bekslaan 22, 2114 AR en is geregistreerd in het

  handelsregister onder nummer 24718106.

 • Lidmaatschap: een door Oohm uit te geven c.q. uitgegeven, en door een student

  te betalen c.q. betaald, lidmaatschap voor het volgen van yogalessen bij Oohm.

 • Losse Les: een éénmalige door een student te betalen en te volgen yogales bij

  Oohm, anders dan op basis van een lidmaatschap, ook te noemen “Oohm Guest”.

 • Privé Les: een privé yogales bij Oohm, waarvoor de student van tevoren een

  afspraak moet maken, zoals verder beschreven in artikel 3.7.

 • Retreat: een door Oohm georganiseerde yoga retreat.

 • Retreat deelnemer: degene die een door Oohm georganiseerde yoga retreat volgt

  c.q. wenst te volgen.

 • Student: degene die (privé) yoga les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Oohm.

 • Website: de website van Oohm: www.oohm.nl

 • Workshop: een bij Oohm te geven of gegeven yoga workshop.

Toepasselijkheid

 • De algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen en, voor zover van toepassing, op het abonnement, de 10- rittenkaart, losse en privé lessen van en bij Oohm. Door deelname aan een yogales verklaart de student zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 • Oohm kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Oohm zal eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

Lidmaatschap, 10-rittenkaart en losse les prijzen

 • Studenten kunnen yogalessen volgen op basis van een lidmaatschap, een Oohm Card of een Private Card. Tevens zijn losse lessen beschikbaar.

 • Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Oohm het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de Student heeft ontvangen.

 • Oohm geeft de volgende Lidmaatschappen en kaarten uit, ter keuze van de Student:

OOHM JAARABONNEMENT

 • Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal yogalessen.

 • Geldigheid: doorlopend

 • Duur: minimaal drie maanden

 • Opzegging is gratis, opzegtermijn is 1 maand

OOHM 10-rittenkaart

Deze kaart geeft recht 10 Lessen, en is aan te schaffen door studenten. De lessen dienen

binnen 4 maand gebruikt te worden. Wanneer het niet lukt om de ritten op te maken is dit voor risico van student.

Betaling en Prijswijziging

 • Een lidmaatschap, 10 rittenkaart en losse en privé Les moet voorafgaand aan de te volgen yogales betaald worden. Betaling kan worden gedaan via automatische incasso, in contanten of, indien beschikbaar, via PIN. De automatische incasso geschiedt elke maand op de dag van de eerste betaling.

 • Oohm behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende lidmaatschappen, losse en privéles, Oohm card en private card te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van posters in de ruimten van Oohm, vermelding op de Website, en/of per e-mail.

Reserveren voor yogalessen

• Voor de yogalessen bij Oohm kan vooraf een reservering worden gemaakt via de

Website. Een gereserveerde yogales kan online kosteloos worden geannuleerd tot 24-uur voor aanvang van de les. Annuleringen die korter dan 24-uur van tevoren gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht. Het verschuldigde lesgeld zal automatisch van het krediet van de toepasselijke 10 rittenkaart worden afgeschreven. Indien er niet voldoende krediet op de toepasselijke Oohm card of lidmaatschap staat, zal het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht bij het eerstvolgende bezoek aan Oohm.

Huisregels

Alle studenten hebben wel een aantal huisregels van Oohm na te leven:

• Kom fris naar de yogales. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt

zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere Studenten, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen, en geen spray deodorant in de kleedkamers te gebruiken.

 • Draag schone yoga kleding tijdens de yogalessen, waar je makkelijk in kunt bewegen.

 • Wij adviseren niet later dan 2 uur voor de yogales te eten en in ieder geval

geen yoga op een volle maag te beoefenen. • Geen schoenen in de yoga ruimte.

 • Oohm stelt yoga matten ter beschikking voor gebruik tijdens de yogales. De yoga mat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Student die daarvan gebruik heeft gemaakt.

 • Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden Studenten verzocht om niet te praten in de yogaruimte.

 • De (lichamelijke) integriteit van studenten dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Oohm niet getolereerd.

• Oohm behoudt zich het recht voor Studenten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 6.1, niet naleven, de toegang tot Oohm te ontzeggen en het Lidmaatschap van de betreffende Student te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

Lesrooster

 • Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Oohm behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel een e-mail.

 • Oohm behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yoga docent te wijzigen, als
  gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

 • Oohm is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op feestdagen de deuren te sluiten.

Beëindiging en opschorting lidmaatschap

 • De student kan een geldend lidmaatschap altijd beëindigen, met één maand opzegtermijn. Er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats, behoudens het bepaalde in artikel 8.2.

 • Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de student het lidmaatschap voor een periode van maximaal 6 maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting

moet schriftelijk worden ingediend bij Oohm en moet vergezeld zijn van een

doktersverklaring. Dit kan per email naar: hello@oohm.nl
• De Student heeft het recht het Lidmaatschap tijdens de geldigheidsduur één (1)

keer voor maximaal een maand op te schorten in verband met vakantie. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Oohm. Dit kan per email naar: hello@oohm.nl

Aansprakelijkheid

 • Oohm aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) bij Oohm.

 • Oohm werkt alleen met gecertificeerde yoga docenten en zorgt altijd voor yogalessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te

lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een yogales bij Oohm, aanvaardt de student dit risico op een blessure. Oohm biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met yogalessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

 • Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yoga docent weten voordat je aan de yogales

begint.

 • Luister naar en volg de instructies van de betreffende yoga docent.

 • Voer de yoga-oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke

beperkingen.

Persoonsgegevens

• Voer geen yoga-oefeningen uit die pijnlijk zijn.
• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
• Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

• Oohm verzamelt persoonsgegevens van de Studenten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van uitgegeven Oohm passen. Oohm gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 • Oohm gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de studenten op de hoogte te brengen van activiteiten van Oohm en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de student geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Oohm, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: hello@oohm.nl. De Student is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Oohm gebruik kan worden gemaakt.

 • Oohm geeft de persoonsgegevens van de Studenten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • Eventuele geschillen verband houdende met de algemene voorwaarden, een

  lidmaatschap, 10 rittenkaart, losse les, dan wel het volgen van (privé) yogales(sen) bij Oohm zullen bij uitsluiting worden beslecht door een erkende mediator in Amsterdam.

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WORKSHOPS EN RETREATS VAN

OOHM
Toepasselijkheid aanvullende voorwaarden

• Deze aanvullende voorwaarden gelden in aanvulling op de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze aanvullende voorwaarden. Door deelname aan een workshop of retreat verklaart de deelnemer c.q. retreat deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de algemene en de aanvullende voorwaarden.

Deelname workshop c.q. retreat en inschrijfgeld

 • Een deelnemer c.q. retreat deelnemer kan deelnemen aan een workshop c.q. retreat nadat deze zich vooraf bij Oohm daarvoor heeft ingeschreven en het inschrijfgeld heeft betaald. Inschrijving kan via de website of de B-sports app

 • Een plaats in de workshop c.q. retreat is gegarandeerd nadat Oohm betaling van het inschrijfgeld c.q. een voorschot heeft ontvangen.

• Voor sommige workshop en retreats geldt een zogeheten “Early bird” tarief.Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

Betaling

• Voor deelname aan een Workshop c.q. retreat moet voorafgaand aan de te volgen Workshop c.q. retreat betaald worden. Betaling kan worden gedaan via de website.

Annulering deelname Workshop

• Tot één (1) maand voor de geplande workshop datum kan de deelnemer zijn inschrijving

kosteloos annuleren via de website.

 • Tot 7 dagen voor de geplande Workshop kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in

  welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,-

  administratiegeld.

 • Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen 7 dagen voor een geplande Workshop

  annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

Annulering deelname retreat / annulering retreat

Annulering van deelname aan de geplande retreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan hello@oohm.nl.

 • Tot 60 dagen voor de geplande retreat kan de retreat deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

 • Binnen 60 dagen voor de geplande retreat kan de retreat deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Prijs in rekening wordt gebracht.

 • Indien de retreat deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de retreat, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.

 • Indien de retreat deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de retreat, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.

 • Oohm behoudt zich het recht voor de retreat te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds betaalde prijs terugbetaald.

Workshop rooster

• Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. Oohm behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van posters in de

ruimten van Oohm, vermelding op de website en/of per e-mail.
• Oohm behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal reeds betaald inschrijfgeld gerestitueerd

worden

Algemene voorwaarden Oohm – vergaderruimtes

Op onze events en verhuur van vergaderruimtes zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Geldigheid overeenkomst:

De overeenkomst tussen de cliënt en OOHM staat vast na betaling van de factuur. De ruimte staat definitief gereserveerd indien de totale rekening betaald is.

Artikel 1: Definities

Cliënt: de persoon die, of het bedrijf dat, tijdelijk gebruik maakt van een van de door OOHM ter beschikking gestelde ruimtes.

Diensten: verhuren en faciliteren van vergader- en evenementenruimtes en ter beschikking stellen van catering en al hetgeen tussen OOHM en cliënt verder is afgesproken in het kader van de overeenkomst.

Groepsleden: de overige zakelijke relaties, werknemers, gasten die gebruik maken van de ruimte en Diensten tezamen met cliënt.

OOHM B.V.: de verhurende partij die een van de ruimtes ter beschikking stelt, gevestigd aan de Bekslaan 22 (2114AR) in Vogelenzang en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73388882, hierna te noemen “OOHM”.

Artikel 2: Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door OOHM gedane aanbiedingen, alle uitgebrachte offerte of opdrachtbevestigingen, alle gesloten overeenkomsten en/of door gebruikmaking van de Diensten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Mondelingen toezeggingen en/of afspraken zullen slechts werking krijgen indien en voor zover deze door OOHM schriftelijk zijn bevestigd.

 3. Deze algemene voorwaarden gelden tevens voor de Groepsleden indien zij gebruik maken van de door OOHM ter beschikking gestelde ruimte.

 4. Afwijkende voorwaarden en of bedingen, waaronder begrepen de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, maken geen deel uit van een overeenkomst, tenzij deze voorwaarden of bedingen door OOHM schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Optie

 1. Er kan een optie geplaatst worden door cliënt. Deze optie is 5 dagen geldig. Een optie kunt u altijd kosteloos intrekken.

 2. Aanbiedingen, opties en/of prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4: Reserveren

 1. Een optie wordt omgezet in een definitieve reservering zodra de factuur van de kosten van de ruimte betaald is. Zodra de factuur betaald is en de boeking definitief is, zal dit door OOHM schriftelijk worden bevestigd.

 2. Aanvaarding van een optie vindt schriftelijk plaats door ondertekenen van de betreffende optie of een nader op te stellen (concept) overeenkomst.

 3. De offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. OOHM heeft altijd de bevoegdheid de offerte te wijzigen of in te trekken, hetgeen alleen schriftelijk (per e-mail) kan geschieden.
  Tot uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst kan cliënt wijzigingen in het aantal personen doorgeven. Dit aantal is minimaal bindend voor de factuur.

4. Een wijziging in het aantal kan alleen schriftelijk (per e-mail) worden doorgegeven. 5. Alleen definitieve reserveringen geven recht op gebruik van de betreffende ruimte op de datum en tijdstip waarvoor deze zijn geboekt. 6. De locatie reserveert u per dagdeel.

 • De ochtend: vanaf 08.30 uur – 12.30 uur

 • De middag: vanaf 13.00 uur – 17.00 uur (in het weekend van 12.30 uur tot

  16.30 uur)

 • Dag: vanaf 08.30 uur 0 16.30 uur

 • De avond: vanaf 17.30 uur – 21.30 uur

  7. Mocht u bijeenkomst eerder starten of langer duren dan kunt u na overleg en op basis van beschikbaarheid de ruimte langer gebruiken. In dit geval wordt er een toeslag gerekend per uur.

  Artikel 5: Facturatie

 1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en eventuele kosten.

 2. Betaling zal geschieden zodra de boeking definitief is.

 3. Extra genuttigde producten zullen op de dag zelf worden afgerekend.

 4. Als OOHM genoodzaakt is incasso in te schakelen ter inning van het haar

  verschuldigde, zullen de incassokosten en wettelijke rente aan cliënt in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annuleren reservering

 • Tot 20 werkdagen 100% terugbetaling

 • Tot 15 werkdagen 75% terugbetaling

 • Tot 10 werkdagen 50% terugbetaling

 • Tot 5 werkdagen 25% terugbetaling

Bij annulering of wanneer van het gehuurde geen gebruik wordt gemaakt, om welke reden dan ook, zelfs indien er sprake is van overmacht, van minder dan 5 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst, wordt niets terugbetaald. Bij latere aankomst of eerder vertrek vindt geen restitutie plaats.

Artikel 7: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit enige andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

OOHM is wel gerechtigd cliënt als referentie te gebruiken op haar website of andere publicaties, tenzij cliënt hiertegen schriftelijk bezwaar maakt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. OOHM is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in de accommodatie.

 2. OOHM is niet aansprakelijk voor lichamelijke schade aan een van de Groepsleden, het betreden van de ruimte(n) is geheel op eigen risico.

 3. Cliënt is aansprakelijk voor de schade aan accommodatie en/of de daar aanwezige apparatuur en materialen die is veroorzaakt door hemzelf en/of door zijn Groepsleden

 4. OOHM is op geen enkele manier aansprakelijk voor de resultaten of het inhoudelijk verloop van de bijeenkomst en/of presentatie.

 5. Voor zover OOHM op welke grond dan ook jegens cliënt aansprakelijk mocht zijn voor door cliënt geleden schade dan is deze beperkt tot de factuurwaarde van de overeengekomen diensten.

 6. Alle aangebrachte veranderingen ten aanzien van de locatie zullen in oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

 7. Het op locatie opslaan en/of laten verblijven van inventaris en/of goederen is geheel op risico van cliënt.

Artikel 9: Parkeren

Voor de trainer is 1 parkeerplaats toegewezen. Andere mensen van de groep dienen bij Panneland of op de Bekslaan te parkeren. Wanneer er toch bij Oohm geparkeerd wordt door meer mensen, zal er een naheffing volgen van €50 excl. BTW per auto.

Artikel 10: Eten- en drinkwaren

Het is de client niet toegestaan om zelf meegebrachte eten en drinkwaren binnen Oohm te nuttigen. De minimale afname van thee & water voor een dagdeel per persoon is €8,50 exclusief 9% BTW.

Artikel 11: Slotbepalingen

 1. Alle vorderingen van cliënt verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

 2. De ongeldigheid van een of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet.

 3. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 12: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen OOHM en cliënt is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst met OOHM zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.